Pedagog i psycholog

W naszej szkole codziennie do dyspozycji uczniów, nauczycieli oraz rodziców są również psycholog – pani Magdalena Burzyńska i pedagog – pani Anna Bach.

Pracują według podanego niżej harmonogramu:

PSYCHOLOG: PEDAGOG
poniedziałek 9.00 - 10.00;
10.45-11.30;
12.00 - 12.45
poniedziałek 8.00 - 10.00
wtorek 11.30 - 13.45 wtorek 8.00 - 10.00
środa 11.30 - 13.45 środa 8.00 - 10.30
czwartek 10.00 - 10.45 czwartek 8.00 - 10.00
piątek 11.30 - 13.45 piątek 8.00 - 11.30

W ramach swojej pracy obie panie podejmują działania wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, doradcze, a w szczególności zajmują się:

 1. rozpoznawaniem i zaspokajaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz analizowaniem niepowodzeń szkolnych w ramach:
  • konsultacji z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami oraz samymi uczniami
  • gromadzeniem informacji odnośnie przyczyn powstałych przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, w celu doboru odpowiedniego środka zapobiegawczego
  • konsultacje z logopedą, terapeutą i innymi specjalistami, pracującymi na terenie szkoły
  • ścisłe stosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz lekarzy specjalistów
  • współpraca z nauczycielami przedmiotów nad wdrożeniem do realizacji dostosowanych wymagań do programów nauczania
 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w tym uczniom uzdolnionym
  • opracowanie w zespołach programów pracy z uczniami wymagającymi wsparcia z zakresu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (koordynacja realizacji programów IPET)
  • pomoc w doborze i zastosowaniu odpowiednich form i metod pracy z poszczególnymi uczniami
 3. proponowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców:
  • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno -kompensacyjne, rewalidacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym
  • spotkania indywidualne i grupowe
  • pogadanki, rozmowy, dyskusje
  • grupy wsparcia
  • spotkania w ramach godzin wychowawczych
  • zajęcia psychoedukacyjne
 4. podejmowanie dziań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki z udziałem nauczycieli i rodziców:
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
  • działania na linii: uczeń-nauczyciel-rodzic
  • współpraca z koordynatorem grupy AA oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Buczkowicach
  • koordynacja działań z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi, Policyjna Izbą Dziecka i Sądami Rodzinnymi w Żywcu i Bielsku-Białej
 5. wspieranie działań dydaktycznych oraz opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z orzeczeniami czy opiniami, w szczególności:
  • prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych
  • przeprowadzanie ankiet, sondaży
  • pogadanki i prelekcje
  • konsultacje z wychowawcami odnośnie tematyki zajęć na godzinach wychowawczych
 6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów gimnazjum dalszego kierunku w ramach proorientacji zawodowej:
  • spotkania z uczniami z klas gimnazjalnych
  • indywidualne kontakty z uczniami, ukierunkowujące odpowiedni wybór szkoły średniej
  • organizowanie spotkań z przedstawicielami zakładów pracy, wyjazdy do wybranych miejsc pracy
 7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej:
  • zbieranie stosownych informacji od wychowawców
  • konsultacje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną
  • wywiady z rodzicami
  • podjęcie działań
© 2012-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. JERZEGO KUKUCZKI W KALNEJ
Dzisiaj jest piątek, 13 grudnia 2019 r. 347 dzień roku Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

Menu główne

O naszej szkole

Oferta edukacyjna

Dodatkowo polecamy

Valid XHTML | Valid CSS | Designed by Damian Suchonek - interstrony.net